All for Joomla All for Webmasters

Faaliyet Konularımız

Aile Hukuku
Toplumun en küçük yapı taşı olan aile üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen medeni hukukun bir dalıdır. Aile hukuku evlilik, boşanma, mal rejimleri, velayet, vesayet vb. dalları içeren geniş bir düzenlemeler zincirini içermektedir.
Avrupa Birliği Hukuku
Avrupa Birliği süreci içerisinde bulunan ülkemizi de yakından ilgilendiren bu hukuk dalı gerek Avrupa Birliği topluluk üyeleri gerekse de vatandaşları arasındaki ilişkileri düzenleyen mevzuatlar bütünüdür.
Bankacılık Hukuku
Mevduat, kredi vb hususlarda faaliyet gösteren bankalarla bireyler arasındaki ilişkilerin düzenleyen özel hukuk dalıdır.
Borçlar Hukuku
Kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Borçlar hukuku iki kısımdan oluşur. Borçlar hukuku genel hükümler kısmında borç ilişkileri, sorumluluk kavramı, borcun doğumu, icap kabul, muvazaa, hata-hile, ikrah, gabin temsil, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borçların hükümleri gibi konuları içermektedir. Özel hükümler kısmında ise, satım, kira, trampa, hizmet, istisna, kefalet sözleşmeleri gibi çeşitli borç ilişkilerinin hüküm ve sonuçlarını içermektedir.
Ceza Hukuku
Suç teşkil eden eylemlerle bunların karşılığı olan cezaları tayin eden hukuk dalıdır. Suç, karşılığı ceza olan hukuk dışı bir eylemdir. Hangi eylemin bu nitelikte olduğu ve bu eylemin karşılığı olan cezayı kanun tayin eder. Bu husus ceza hukukunun temel ilkelerinden "Kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi ile ifade edilmektedir. Ceza hukuku temel ilkelerinin düzenlendiği genel ve suçların düzenlendiği özel olmak üzere iki kitaptan meydana gelir. Ceza yargılamalarını düzenleyen ceza usul hukuku alanında Ceza Muhakemeleri Kanunu mevcuttur.
Gayrimenkul Hukuku
Taşınmaz malların satılması, kiralanması, ipotek altına alınması, kamu hukukunu ilgilendiren alanlarda uyuşmazlık konusu olması durumunda doğabilecek ihtilafların çözümü anlamında oluşturulmuş hukuk kurallarıdır.
İcra Hukuku
Alacağın devlet gücüyle tahsili için başvurulan çoğunlukla usul hukuku konularını bünyesinde barındıran ancak borçlar, ticaret ki özellikle kambiyo senetleri ve mahkemelerce verilen ilamların infazıyla alakalı usul ve esasların belirlendiği hukuk kurallarıdır.
İdare Hukuku
Anayasamızda devletin teşkilatlanma biçimi ile ilgili kurallar yer almaktadır. Bu kurallar genel nitelikli olup idari birimlerin kuruluş ve işleyişi ile ilgili kurallara değinmemiştir. İdare hukuku idari kurumların oluşmasını, çalışma biçimlerini, bireylerle olan ilişkilerini, idarenin işlemlerini ve bunların hukuka uygunluk koşullarını düzenleyen kamu hukuku dalıdır.
İmar Hukuku
İmar kanunu ile alakalı uyuşmazlıların ve davaların konu edildiği bu hukuk dalı bir ülkenin alt yapı çalışmaları da dahil olmak üzere şehircilik planlaması ve fiziki görünümünü yakından ilgilendiren hukuk dalıdır.
İnternet Hukuku
Yeni yeni şekillenmekte olan düzenlemelerle ve uygulamada karşılaşılan problemler açısından yazılı hale getirilmiş kuralla bütünüdür. İnternet hukuku gerek kullanıcılarının iradeleri doğrultusunda özel hukuk alanındaki konuları düzenleyebileceği gibi suç ve cezaları ilgilendirmesi bakımından kamu hukukunu ilgilendiren bir yönü de bulunmaktadır.
İş Hukuku
Çalışma hayatını düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan işçi ile işverenin birbirleriyle ve bunların bağlı bulunduğu bir takım topluluklarla olan ilişkileri iş hukukunun konusunu oluşturmaktadır.
Kat Mülkiyeti Hukuku
Bir arsa üzerinde kurulu yapının bağımsız bölümlerinde malik bulunanlarla ilgili düzenlemeleri içeren eşya hukukunun özel bir versiyondur.
Kira Hukuku
Borçlar hukuku içerisinde uygulama itibariyle yaygın olan kiracı kiralayan ilişkilerini gerek özel gerekse kamusal nitelikte düzenleyen hukuk dalıdır.
Kıymetli Evrak Hukuku
Para yerine geçen ticaret hukuku içerisinde düzenlenmiş çek bono, poliçe, konişmento, rehin belgesi gibi ticaret hukuku kıymetli evraklarının düzenlendiği hukuk kurallarıdır.
Miras Hukuku
Bir gerçek kişinin ölümünden sonra para ile ölçülebilen tüm hak ve borçlarının terekesinin kimlere ve nasıl intikal edileceğini düzenleyen hukuk dalıdır.
Sağlık Hukuku
Sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile sağlık hizmetinden yararlanan bireyler arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.
Sigorta Hukuku
Fertlerin hayatta bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarar ve masrafa sebep olan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için önceden tedbir alma ihtiyaçlarından doğan gerek maddi gerekse manevi değerle ifade edilemeyen hususlarda ki özellikle kara, hava, deniz taşımacılığı, hasar sigortası, hayat sigortaları gibi kanun, tüzük, yönetmeliklerle içtihat, emsal mahkeme kararları, makale ve bilimsel incelemelerle uygulamada yerini bulan hukuk dalıdır.
Şirketler Hukuku
Hukuk dünyasında işlemler icra edebilen yaptıkları işlemlerle hukuki sonuçlara yönelen gerek özel gerekse kamusal nitelikte kurulmuş şirketlerin oluşturmasına işleyişine yönelik düzenlenmiş hukuk kurallarından oluşmaktadır.
Tazminat Hukuku
Gerek sözleşmeden gerekse sözleşme haricinde haksız fiillerden kaynaklı olarak bir işin yapılmasından ya da yapılmamasından doğan zararların karşılanmasını düzenleyen hukuk kurallarıdır.
Ticaret Hukuku
Kişilerin ticari nitelikteki ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Kendi içinde ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, deniz ticaret hukuku gibi bölümlerden oluşmaktadır.
Tüketici Hukuku
Serbest piyasa ekonomisi içerisinde üretim ve tüketim hayatını üretici ve tüketici açısından karşılaşılan sorunların ortada kaldırılması amacıyla oluşturulmuş hukuk kurallarıdır.
Uluslararası Hukuk
Çeşitli devletlere bağlı bulunan kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerine hangi hukuk hükümlerinin uygulanacağı ya da bu ilişkilerle ilgili sorunların hangi yer mahkemesinde görüleceğini belirleyen hukuk dalıdır.
Vatandaşlık Hukuku
Bir ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olanların belirlenmesinde diğer bir tabirle hangi ülkenin vatandaşı olduğunun tespiti, haklardan istifade borçların yerine getirilmesi gibi bir takım hukuki ilişkilerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılacak sorunlara ilişkin hukuk kurallarıdır.
Vergi Hukuku
Devletin toplumu oluşturan kişilerden aldığı vergi ve benzeri gelirler dolayısıyla ortaya çıkan karşılıklı hak ve ödevleri düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Hangi Davalarla İlgileniyoruz?

Misyonumuz

Müvekkillerimize, beklentilerinin de ötesinde çıkması muhtemel sorunlarını önleyici temellere, düzenlemelere oturtulmasını sağlayan ve uyuşmazlık halinde sürekli, sağduyulu çözüme yönelik koruyucu hukuk prensiplerini uygulamak, yenilikleri takip ederek müvekkillerin taleplerini hızlı ve etkin çözümlerle karşılamaktır.

Vizyonumuz

Bireysel ve kurumsal ölçekli her türlü müvekkil ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte her yönüyle uzmanlaşmış, öncü, dinamik, yenilikçi ve sorun çıkmadan müdahale ilkesi doğrultusunda hareket ederek öncelikle koruyucu hukuk hizmetleri sağlayan, markalaşmış avukatlık büroları arasında yer almaktadır.

Değerlerimiz

- Müvekkillerimize hızla cevap vermek

- Disiplin

- Ticari Yaklaşım Sahibi Olmak

- Proaktiflik

- Girişimcilik

- Yenilikçilik

İletişim Bilgilerimiz

AKÇA Hukuk ve Danışmanlık

Kayalıbağ Mahallesi İnönü Caddesi

Semih İşhanı Kat:2 No:3

Seyhan / ADANA

Gsm: 0(541) 204 56 36

Tel/Fax: 0(322) 363 66 03

Email: akcahukuk001@gmail.com

nazan_akca@windowslive.com